วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

...ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน...

คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเขื่อข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้องจ้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียน รู้ที่ดี

คุณธรรม
1. การรักษาความสัตย์   ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดี
3. การอดทนอดกลั้นอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่ประโยชน์ ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง
แนวทางในการประเมินด้าน คุณธรรม  จริยธรรม  ของนักศึกษา
      1. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันกำหนด คุณธรรม  จริยธรรม  ที่พึงประสงค์ และควรได้รับการปลูกฝัง  หรือแก้ไขโดยเร่งด่วน  โดยอาจ กำหนดเป็นบทบัญญัติ  เช่น  ความซื่อสัตย์    การตรงต่อเวลา    การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  เป็นต้น
      2.วางแผนร่วมกับผู้เรียนในการกำหนดเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ว่าจะพิจารณาจากสิ่งใดบ้างในการประเมิน  (ตัวบ่งชี้)  และ  ให้น้ำหนักความสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม
      3.กำหนด / เลือก  เครื่องมือและวิธีการ  เพื่อใช้ในการประเมิน คุณธรรม  จริยธรรม  ของผู้เรียน  เช่น
-   การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
-   แบบบันทึกผลการสังเกต
-   การประเมินตนเองของผู้เรียน
-   การประเมินโดยเพื่อน
-   การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหาได้แก่

บทที่ 1       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
บทที่ 2       หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
บทที่ 3       การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 4       จิตวิทยาการเรียนการสอน
บทที่ 5       การออกแบบการเรียนการสอน
บทที่ 6       นวัตกรรมการเรียนการสอน
บทที่ึึ 7       คอมพิวเตอร์
บทที่ 8       เครื่อข่ายอินเตอร์เน้ต
บทที 9       แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม
                เทคโนโลยีและสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียนการสอน
บทที่ 10     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน